Program

Zodpovědnost

Máme jasný plán, jak uzdravit Zlínský kraj. Zastavíme megalomanské projekty, zabráníme ekonomickému kolapsu, rozhýbeme klíčové investice ve zdravotnictví, dopravě a bydlení. Jsme zodpovědní k budoucnosti a víme, že Zlínský kraj musí být skvělým domovem nejen pro nás, ale také pro příští generace.

Otevřenost

Vrátíme lidem Zlínský kraj. Skoncujeme s vládou jednoho muže, manipulacemi, urážkami a mafiánskými manýry. Hejtmanství otevřeme veřejnosti tak, aby znovu sloužilo lidem, ne politickým dinosaurům a jejich mocenským zájmům. Zajistíme transparentnost každého rozhodnutí i každé utracené koruny.

 

Odbornost 

Známe problémy Zlínského kraje a víme, jak je řešit. Našimi kandidáty jsou zkušení odborníci, zodpovědní manažeři i lidé s velkými životním přehledem a dlouholetou praxí, kteří jsou připraveni pracovat pro občany Zlínského kraje. Na jejich znalosti i zkušenosti se můžete spolehnout.

 

PROGRAMOVÉ CÍLE

1. Zdravotnictví 

Zastavíme realizaci investičního záměru nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích. Finanční zdroje budeme zodpovědně a rovnoměrně investovat do všech okresních nemocnic v kraji. Okresní nemocnice ochráníme před zamýšlenou přehnanou koncentrací zdravotní péče do Malenovic a před slučováním, zachováme jejich autonomii a pacientům tak zajistíme kvalitní a dostupnou zdravotní péči. V současném areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně okamžitě začneme s výstavbou nového pavilonu interních oborů a zároveň dokončíme přípravu modernizace celé Baťovy nemocnice. Ve spolupráci s odborníky vypracujeme reálnou a současné době odpovídající koncepci krajského zdravotnictví, ve které se soustředíme na zajištění dostatečného počtu zkušených lékařů a zdravotních sester, kterým chceme ve Zlínském kraji vytvořit motivující pracovní podmínky a vrátit jim úctu, kterou si zaslouží. 

2. Školství

Budeme zodpovědně řídit a posilovat oborovou nabídku vzdělávání ve středních školách dle potřeb trhu práce. Budeme systematicky modernizovat školní infrastrukturu včetně digitálních technologií. Výrazně podpoříme spolupráci základních a středních škol s firmami, pomůžeme vytvořit pracovně zajímavá místa pro udržení mladých lidí v našem regionu. Podpoříme školní i celoživotní vzdělávání v oblasti mimořádných událostí, ochrany zdraví a bezpečnosti občanů. Podpoříme programy pro volnočasové a mimoškolní aktivity dětí a mládeže (včetně SVČ a DDM), rozšíříme nabídky kroužků, táborů a dalších aktivit s podporou lektorů a všech pracovníků s mládeží. Budeme uvážlivě a citlivě přistupovat k integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Výrazně posílíme okruh spolupráce mezi Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati pro podporu talentovaných a nadaných žáků.

3. Doprava

Urychlíme přípravu a realizaci výstavby páteřních dálničních tahů (D55 a D49), obchvatů měst a obcí, důležitých silnic I. třídy i modernizaci železničních tratí. Zavedeme princip jednotného jízdního dokladu v regionálních autobusech i vlacích jako základní prvek krajského integrovaného dopravního systému. Zrevidujeme současný nehospodárný koncept regionální hromadné dopravy tak, aby autobusové a vlakové spoje jezdily tehdy, kdy je lidé skutečně potřebují, nikoliv aby zbytečně jezdily bez cestujících. Ušetřené peníze investujeme do oprav a údržby krajských silnic II. a III. třídy.

4. Sociální věci 

Budeme stabilizovat a dále rozvíjet sociální služby v našem kraji. Seniorům, zdravotně postiženým a nemocným lidem vrátíme jistotu a víru v lepší budoucnost. Rozšíříme kapacitu pobytových zařízení pro seniory a zajistíme dostupnost adekvátních sociálních služeb pro všechny občany, kteří je potřebují. Zrevidujeme dosavadní nekompetentní rozhodnutí kraje v této oblasti a zabráníme nesmyslné likvidaci zařízení, která slouží k poskytování sociálních služeb, jako je např. domov pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum na Velehradě.

5. Bezpečnost

Posílíme bezpečí občanů našeho kraje včetně ochrany před novými hrozbami. Intenzivně podpoříme hasiče, zdravotníky i policisty, soustředíme se na výchovu, prevenci a funkčnost krizového řízení. Systematicky podpoříme také dobrovolné hasiče a záchranáře, kteří plní důležitou roli jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti výchovy či spolkového života. Posílíme bezpečnost v oblasti dopravy a zaměříme se na opatření, směřující ke snížení nehodovosti.

6. Kultura a sport 

Rozšíříme programy pro podporu všech forem kultury - rodinného stříbra našeho kraje. Budeme podporovat kulturní neziskové organizace napříč celým krajem. Zdvojnásobíme krajské finance, určené na podporu sportu, abychom byli schopni více podpořit aktivitu sportovních klubů, především pak práci trenérů s mládeží a modernizaci sportovních a volnočasových hřišť. 

7. Samospráva 

Budeme aktivně komunikovat s městy a obcemi, kterým pomůžeme s realizací rozvojových projektů, např. v oblasti dopravy (průjezdní úseky silnic II. a III. tříd v obcích a městech), dopravní infrastruktury pro bydlení. Podpoříme jejich snahy o zachování služeb na venkově, boj se suchem či zamezení vylidňování venkova. Vytvoříme reprezentativní poradní orgán Rady Zlínského kraje, složený ze starostů měst a obcí, který bude tvořit odbornou platformu pro rozhodování v otázkách strategických koncepcí a krajských rozvojových programů. 

8. Bydlení

Kraj se musí aktivně podílet na řešení současné bytové krize, spojené s nedostupností bydlení pro mladé lidi. Zaměříme se na renesanci družstevního bydlení jako alternativní formy výstavby levnějších bytů ve spolupráci s obcemi a městy. Vytvoříme nový krajský program, který bude pomáhat místním samosprávám s budováním technické infrastruktury, spojené s výstavbou startovacích bytů či dostupnějšího bydlení pro seniory. 

9. Krajina a životní prostředí 

Budeme aktivně spolupracovat s odbornými týmy a akademickou sférou v otázkách zadržování vody v krajině a v boji se suchem. Podpoříme zalesňování krajiny a vlastníky malých lesů, zlepšíme komunikaci a spolupráci s farmáři i jejich profesními organizacemi, podpoříme vinaře, lesníky, myslivce, rybáře a budeme aktivně napomáhat řešit otázky, související s péčí o krajinu a přírodu. 

10. Cestovní ruch 

Budeme systematicky podporovat cestovní ruch, který vytváří velký potenciál pro rozvoj živností, rodinného podnikání a udržení či tvorbu nových pracovních příležitostí. Vytvoříme speciální krajský program na podporu aktivit v odvětví cestovního ruchu, rozvoje cykloturistiky, lázeňství, rozvojového potenciálu v okolí řeky Moravy a Baťova kanálu i dalších turisticky zajímavých míst v rámci jednotlivých turistických regionů Zlínského kraje. 

11. Rozpočet a ekonomika 

Budeme provádět transparentní rozpočtovou regionální politiku a zabráníme gigantickému zadlužování Zlínského kraje. Naše dluhy nesmí platit vnuci našich vnuků, odpovědnost neseme my sami. V souvislosti s nastupující hospodářskou krizí v důsledku pandemie COVID-19 provedeme zodpovědnou inventuru příjmů a výdajů a vytvoříme akční plán krajských investic.

12. Hospodářství a podnikání 

Budeme vytvářet podmínky především pro rozvoj živností a drobného podnikání, ale jsme připraveni nastavit i programy na podporu inovativních firem s průkaznou přidanou hodnotou. Budeme aktivně vyhledávat a podporovat projekty mladých či začínajících podnikatelů, popř. podpoříme přitažlivé studentské projekty, vznikající na středních či vysokých školách.